מילון הפנסיה 2020 חוסכים בשפה פשוטה

מילון הפנסיה 2020 חוסכים בשפה פשוטה

לאור המשבר הכלכלי בארץ ובעולם ודיווחים על תשואות שליליות בקרנות הפנסיה בישראל הישראלים יותר מתעניינים כיצד לשמור על החיסכון הפנסיוני שכיום חלק גדול מופקד לקרנות פנסיה חדשות מקיפות הודות לסדרת רפורמות וכמו קרן ברירת מחדל המאפשרת חיסכון פנסיוני בדמי ניהול מוזלים. מילון הפנסיה שלך כל מה שצריך לדעת

מילון הפנסיה 2020 חוסכים בשפה פשוטה

מילון הפנסיה 2020 חוסכים בשפה פשוטה

לאיתור מונח מבוקש מילון הפנסיה הקש את הערך בתיבת החיפוש בכותרת האתר 

אלמנת מבוטח – מי שהייתה בת זוגו של מבוטח ביום פטירתו.


 אלמנת פנסיונר – בת זוגו של פנסיונר שנפטר שהיתה בת זוגו בעת הגשת הבקשה לפנסיית זקנה, ובהתאם לנתוניה חושבה פנסיית הזקנה של הפנסיונר.


ארוע מזכה – ארוע המזכה בפנסיה בהתאם לקבוע בתקנות.


 בת זוג – אחת משני אלה:

(1)     אשתו של מבוטח או של פנסיונר;

(2)     ידועה בציבור של מבוטח או פנסיונר.


 גיל זכאות לפנסיית זקנה – גיל הזכאות לפנסיית זקנה למבוטח (גבר או אשה) הנו מ-60 שנים.


 גיל פרישה – גיל הפרישה של מבוטח בהתאם לקבוע במסלול הביטוח החל עליו. יציאה לגימלאות אפשרית בקרנות הפנסיה החל מגיל 60.


דמי גמולים – תשלומים ששילם המבוטח ו/או המעסיק בגין המבוטח ולא יותר מתקרת ההפקדות המותרת בגובה 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. דמי גמולים שתזקוף הקרן לזכות נכה, ככל שיהיה זכאי, בהתאם לתקנות ייחשבו לדמי גמולים לעניין תקנות אלה.


הגדרת נכות בקרן מפנסיה מקיפה – השוואה בין סוגי הנכות – מלאה  , חלקית וסיעודית  – לחץ כאם לערך המלא 


החוקים שבסיסו של תקנות קרן הפנסיה – מערכת החוקים עליהם מבוסס תקנון קרן הפנסיה. לחץ כאן לערך המלא 


יתרת זכאות צבורה – סך דמי הגמולים ששולמו לקרן בשל המבוטח, לרבות יתרת זכאות צבורה שהועברה לקרן בגין מבוטח עובר וכן דמי גמולים שזקפה הקרן לטובת נכה, בתוספת תשואת הקרן ובתוספת  התשואה הדמוגרפית  לעמיתי הקרן, בניכוי דמי הניהול, עלות הביטוח, וחלק היתרה הצבורה שמקורו בסכומים שנמשכו על ידי המבוטח/ שהוחזרו למעסיק.


 יתרת זכאות צבורה מעודכנת – יתרת הזכאות הצבורה תעודכן אחת לחודש לפי שיעור תשואת הקרן ובמועד הכנת המאזן האקטוארי, לפחות אחת לשנה, לפי שיעור העודף האקטוארי או שיעור הגרעון האקטוארי למבוטח.


 מבוטח – אדם שהצטרף לקרן בהתאם לתקנות, לזכותו רשומה יתרת זכאות צבורה והוא איננו פנסיונר.


 מבוטח לא פעיל – מבוטח שאינו מבוטח פעיל.


מבוטח פעיל – מבוטח, המשולמים בגינו דמי גמולים לקרן, או מבוטח בתקופת הסדר כיסוי או הסדר ביטוחי, לפי העניין, ובלבד שלא משך את כל הכספים הרשומים על שמו בתקופת הסדר הכיסוי / ההסדר הביטוחי, לפי העניין. מבוטח הזכאי לפנסיית נכות מהקרן ייחשב כמבוטח פעיל, כל עוד הוא זכאי לפנסיית נכות מהקרן.


 מדד / מדד המחירים – מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על-ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף.


 מועד ארוע מזכה – מועד הנכות שנקבע על ידי הוועדה הרפואית או מועד הפטירה, לפי העניין.


מועד עדכון ראשון – המועד בו עלה השכר הקובע לנכות ושאירים ביותר מ- 25% לעומת השכר הקובע לנכות ושאירים במועד ההצטרפות לראשונה לקרן.


מועד עדכון אחר -המועד בו עלה השכר הקובע לנכות ושאירים ביותר מ- 25% לעומת השכר הקובע לנכות ושאירים במועד העדכון הקודם.


מוטב – מי שהמבוטח הורה לגביו לאחרונה בכתב לשלם לו את התשלומים המגיעים למוטב בהתאם לתקנות.

נכות בקרן מילון הפנסיה

נכה – מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים, והכל בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית.


נכה חלקי – נכה שאינו נכה מלא.


נכה מלא -נכה שלפחות 75% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, הגופנית או הנפשית, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים והכל בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית.


נכה סיעודי -נכה מלא המוגבל בתפקודו היום יומי ואינו מסוגל לבצע בעצמו וללא עזרה  4 מהפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב;

2. להתלבש ולהתפשט;

3. להתרחץ ולהתגלח;

4. לאכול ולשתות;

5. לשלוט על הסוגרים;

6. ללכת ללא מתקני עזר

והכל על פי קביעת הוועדה הרפואית.


סך נכסי הקרן – כלל הנכסים הרשומים בקרן.


עלות הביטוח – עלות הביטוח לנכות ושאירים המחושבת ומנוכה כקבוע בתקנה ‎18.


פנסיה – קצבה חודשית המשולמת על ידי הקרן לנכה, לפנסיונר, לשאירי מבוטח או לאלמנת פנסיונר בהתאם לתקנות.


פנסיונר – אדם המקבל פנסיית זקנה מהקרן בהתאם לתקנות אלה.


פנסיית מינימום – פנסיה בגובה של 5% מהשכר הממוצע במשק.

דמי ניהול – עמלות בקרן הפנסיה . קרן הפנסיה גובה 2 סוגי עמלות . דמי ניהול מהפרמיה השוטפת ודמי ניהול  מהחיסכון המצטבר .דמי ניהול מהפרמיה השוטפת מוגבלים לגובה של עד 6% מהפרמיה החודשית . הטבלה שלפנינו ממחישה את עלות העמלה מהפרמיה השוטפת לאורך 30 שנות חיסכון .

עלות דמי הניהול מהפרמיה השוטפת בקרן פנסיה
שכר פרמיה לפנסיה דמי ניהול גובה העמלה  ב 30 שנות חיסכון
10,000 1833 1% 18.33 ₪ 12,186.46
10,000 1833 2% 36.66 ₪ 24,372.91
10,000 1833 3% 54.99 ₪ 36,559.37
10,000 1833 4% 73.32 ₪ 48,745.82
10,000 1833 5% 91.65 ₪ 60,932.28
10,000 1833 6% 109.98 ₪ 73,118.74

בהנחת תשואה ריאלית 4.25% לשנה ודמי ניהול של 0.5% לשנה


שיעור עודף אקטוארי או שיעור גירעון אקטוארי למבוטח – השיעור המתקבל מחלוקת ההפרש החיובי או השלילי, לפי העניין, בין סך נכסי הקרן לבין כלל התחייבויות הקרן, כפי שנקבע במאזן האקטוארי שנערך בהתאם להסדר התחיקתי, הנובע משינויים דמוגרפיים, בסך התחייבויות הקרן.


שיעור עודף אקטוארי או שיעור גירעון אקטוארי למקבלי פנסיה – צירופם של שני אלה: שיעור עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי למבוטח שיעור עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי הנובע מסטיות מהנחות התשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויותיה של הקרן כלפי מקבלי פנסיה ומשינויים בשיעור ריבית ההיוון להתחייבויות כאמור, ככל ששיעורם זה עולה על 1%.