תגית: היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל

האוצר פרסם היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל

  היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל 1.       ביום 11.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד 2014 (להלן – התקנות). התקנות הותקנו מכח סעיף 22(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – החוק) הקובע, בין היתר, כי השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים בקופת גמל, פרטים […]