FATCA מנהלים כספים בארצות הברית שימו לב : רשות המיסים קבלה מידע על עשרות אלפי ישראלים

כחלק מיישום הסכם ה FATCA
רשות המסים קיבלה מידע על עשרות אלפי ישראלים המנהלים חשבונות בגופים פיננסים בארה"ב

 

רשות המיסים פותחת את שנת 2017 בסערה

לאחר שכחלק מיישום הסכם ה –FATCA הועברו לרשויות המס בארה"ב, במהלך החודשים נובמבר ודצמבר 2016, נתונים לגבי חשבונות בבעלות תושבי או אזרחי ארה"ב, כפי שזוהו ודווחו על ידי המוסדות הפיננסיים בישראל לשנים 2014 ו – 2015, קיבלה רשות המסים לידיה בימים האחרונים מידע על הנוגע למעלה מ- 35 אלף חשבונות של תושבי ישראל המתנהלים בגופים פיננסים בארה"ב.

מה זה FATCA

כזכור, ממשלות ישראל וארה"ב חתמו ביום 30 ביוני 2014 על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת ה- Foreign Accounts Tax Compliance Act ) FATCA) ובמהלך שנת 2016 חתמה היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים כרשות מוסמכת על הסכם ליישום הסכם ה- FATCA עם ה- IRS האמריקאי. הסכמים אילו מסדירים את העברת המידע ל- IRS (רשות המס של ארה"ב), באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. בהמשך לחתימה הושגו הסכמות גם על העברת גומלין של מידע פיננסי מרשות המס האמריקאית לישראלית ביחס לחשבונות בנק של ישראלים בארה"ב.

השלכת הסכם FATCA על תושבי ישראל

בהתאם לחוק, תושב ישראל רשאי לנהל חשבון בנק בחו"ל אך עליו לדווח לרשות המסים על ההכנסות שהופקו בו (ריבית, דיבידנד, רווחי הון וכו'). הרשומות שהתקבלו מהאמריקאים כוללות מגוון פרטים הנוגעים לאותם בעלי חשבון תושבי ישראל וכן פרטים הנוגעים לאותם חשבונות. רשות המסים תבחן ותמיין את המידע ותשווה לדיווחים של אותם ישראלים לרשויות המס. בתהליך מיון המידע יזוהו אלה מבין הלקוחות שבהתנהלותם השוטפת מול הרשות כללו דווח על החשבונות וכן, אלו שדווחו על קיום החשבון במסגרת הליך הגילוי מרצון.

מידע על חשבונות המנוהלים בארצות הברית 

יצוין, כי בהמשך לקבלת המידע הנוכחי ובהתאם להסכם, צפויה רשות המסים לקבל מידע אוטומטי מרשות המס האמריקאית, מידי שנה, וזאת כחלק מהמהלך העולמי להרחבת השקיפות וחילופי המידע בין רשויות מס.

ועכשיו החלפת מידע על חשבונות של ישראלים במדינות OECD

הליך זה של קבלת מידע פיננסי על תושבי ישראל הפועלים מחוץ לישראל במסגרת ה – FATCA הינו חלק ממהלך רחב יותר של קבלת מידע פיננסי על תושבי ישראל, הכולל קבלת מידע ממדינות רבות במסגרת הסכם ה – CRS Common Reporting Standardהקובע חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים שיזם ארגון ה – . OECD במאי האחרון חתם מנהל רשות המסים, משה אשר, על הסכם רשויות מוסמכות ליישום הסכם ה – CRS לצורך חילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי.

על פי הסכם זה צפויה ישראל להחליף מידע עם מדינות שונות לגבי יתרות לשנת 2017 עד ספטמבר 2018.

לייעוץ מומחים בנושא FATCA ומיסוי בין לאומי השאירו פרטים באתר ונציג מקצועי מטעמנו יחזור אליכם תוך יום עסקים אחד . 

[si-contact-form form='1']