קטגוריה: החזר פיצויים למעסיק

האוצר פרסם היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל

  היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל 1.       ביום 11.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד 2014 (להלן – התקנות). התקנות הותקנו מכח סעיף 22(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – החוק) הקובע, בין היתר, כי השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים בקופת גמל, פרטים […]

החזר כספי פיצויים למעסיק

החזר כספי פיצויים למעסיק כחלק מדוח המפקח על הביטוח לשנת 2014 פורסמה החלטת עקרונית שאל לחברת הביטוח להחליט האם ניתן לבצע החזר כספי פיצויים מהפוליסה בחזרה למעסיק..בכל מיישר אדף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר קו התנהלות עם פסיקת בית המשפט בהכרעה משפטית (עש"א 23659-05-12), שקבעה כספי הפיצויים שייכים לעובד בלבד – גם אם התפטר […]