מסלקה פנסיונית קודי אירוע 2018

מסלקה פנסיונית קודי אירוע 2018

החל מ 29/04/2018 בעלי רישיון פנסיוני חייבים להעביר חלק מבקשות התפעול בענף ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח באמצעות המסלקה הפנסיונית. לקראת האירוע המכונן בענף הביטוח רכזנו עבורכם את מסלקה פנסיונית קודי אירוע 2018  ומי פטור ?  רק מי שיש לו ממשקר ישיר לחברת גוף המוסדי

מסלקה פנסיונית פעולות חובה לבעל רישיון

המפקח על הביטוח הגדיר , לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות ככלל, ועל רקע ההתפתחויות בשוק החיסכון הפנסיוני בפרט, תוקן החוק לשם הסדרת פעילותה של מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

באמצעות הגדרת פעולות חובה ומיכון מסלקה פנסיונית קודי אירוע 2018 המפקח על הביטוח מבקש להוציא מענף החיסכון הפנסיוני את מעולם הניירת , לייעל את הענף והטמיע בו נהלים מעולם הבנקאות.

לפיכך עוגנו הנחיות המפקח על הביטוח בחוזר סוכנים ויועצים, מס' 2-10-2015 ,מיום 28 במאי 2015 ,שעניינו "חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית. 

עדכון פרטי לקוח במסלקה פנסיונית

עדכון מין המבוטח או תאריך לידה של המבוטח קוד אירוע 1002
עדכון כתובת מבוטח אצל יצרן קוד אירוע 1041 
עדכון פרטים אישיים למעט מין ותאריך לידה בכלל מוצרי הלקוח אצל יצקן קוד אירוע 1400

ביטול ייפוי כוח לבעל רישיון פנסיוני

ביטול ייפוי כח לבעל רישיון פנסיוני לכל המוצרים בגוף מוסדי מסוים ביוזמת בעל הרישיון 1900
ביטול ייפוי כח לבעל רישיון פנסיוני במוצר פנסיוני של ביוזמת בעל הרישיון 1901
ביטול ייפוי כח לבעל רישיון פנסיוני במוצר פנסיוני לכל המוצרים בגוף פנסיוני ביוזמת החוסך 1902
ביטול ייפוי כח לבעל רישיון פנסיוני במוצר פנסיוני של לקוח ביוזמת החוסך 1903 

מתן ייפוי כח לבעל רישיון פנסיוני במסלקה הפנסיונית

מתן יפויי כוח לבעל רישיון ( נפסח ב לחוזר יפויי כח ) 1700

קבלת מידע עלח יתרות פיצויים

בקשה למידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים אצל מעסיק 9300/2
בקשה למידע על יתרות פיתויים בגין עובד' מסוים אצל מעסיק 9301/3

איתור כסף אבוד באמצעות מסלקה פנסיונית 

באמצעות המסלקה הפנסיונית ניתן לבצע איתור כספים מקיף לאדם חי. הפעולה של אישור כספים ותמונת פנסיונית , המעניק בין היתר גם תמונת מצב כמה כסף יש לך בקרן השתלמות נקראת פישינג.

הגדרות חשובות בתחום החיסכון הפנסיוני והפעלת מסלקה פנסיונית 

 

מה זה מוצר פנסיוני 

מוצר פנסיוני לרבות תכנית ביטוח שאינה כלולה במוצר פנסיוני ואינה נמכרת אגב אותו מוצר כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(1) לחוק, למעט תכנית ביטוח כאמור הכלולה במוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני.

מה ניוד כספים בפנסיה קרן השתלמות קופות גמל ביטוחים 

העברת כספים מגוף מוסדי לגוף מוסדי אחר בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008, וחוזר גופים מוסדיים 2015-9-1 "העברת כספים בין קופות גמל".