החוקים בבסיס תקנות קרן הפנסיה

ההסדר התחקיתי בקרנות הפנסיה מבוסס על חוק הגמל, חוק הייעוץ, פקודת מס הכנסה (נוסח משולב), תקנות מס הכנסה, חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורים, חוק הביטוח, וכל התקנות שהותקנו מכוחם, וכן כל החוקים, התקנות, חוזרי פנסיה וגמל, הוראות והצווים, לרבות הנחיות הממונה, כפי שיהיו מעת לעת ואשר קובעים באופן ישיר או עקיף את אופן פעולתה של החברה  ו/או הקרן וכן כל דבר חקיקה אשר יבוא במקום החוקים, התקנות, הצווים וההוראות הנ"ל.

תקנוני קרנות הפנסיה החדשות מורכבים מהחלק התחיקתי , החלק העסקי , חלק אקטוארי וטבלאות  החוקים העיקריים עליהם מבוססים תקנוני קרנות הפנסיה הם  :  

  1. חוק הבוררות – חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 
  2. חוק הביטוח הלאומי – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.
  3.  חוק הגנת השכר- חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. 
  4.  חוק הנכים – חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב].
  5.  חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים –חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 
  6. חוק הגמל – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
  7.  חוק הביטוח – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
  8.  חוק הייעוץ – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), התשס"ה-2005.
  9.  חוק התגמולים -חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.
  10.  חוק פיצויי פיטורים – חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. 
ברכת שנה טובה מקורית להורדה גלויות נוסטלגיות חינם

ברכת שנה טובה מקורית להורדה גלויות נוסטלגיות חינם