הגדרת מבוטח בקרן פנסיה

מבוטח בקרן פנסיה

עמית שהצטרף לקרן הפנסיה ( כללית או מקיפה ) ולזכותו רשומה יתרת זכאות צבורה (חיסכון) והוא אינו מקבל פנסיית זקנה מקרן הפנסיה .

מבוטח פעיל

עמית בקרן , המשולמים עבורו דמי גמולים לקרן ( פרמיה שוטפת ) , או מבוטח בתקופת הסדר כיסוי או הסדר ביטוחי, שלא משך את הכספים והחיסכון מקרן הפנסיה .

 מבוטח לא פעיל

מבוטח שאינו פעיל