למי שייכים כספי הפיצויים בקופת הפיצויים החוק המעודכן

למי שייכים כספי הפיצויים בקופת הפיצויים החוק המעודכן

 למי שייכים כספי הפיצויים בקופת הפיצויים החוק המעודכן .בשנים האחרונות בוצעו מספר תיקונים באשר לשיוך הפיצויים בקופות הגמל ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה.

לאחר כניסת תיקון 21 כבר פשוט יותר לענות פרשנות מעודכנת בכתבה שלפנינו ! אתר הפנסיה של ישראל כתבה בנושא פיצויים

למי שייכים כספי הפיצויים בקופת הפיצויים החוק המעודכן

למי שייכים כספי הפיצויים בקופת הפיצויים החוק המעודכן

למי שייכים כספי הפיצויים  ? כבר לא למעסיק 

במשך שנים היו העובדים תלויים ברצון הטוב של המעסיק על מנת לקבל לידיהם את כספי הפיצויים שנצברו בקופות. בכל הקשור לפיצויים ישנן 2 שאלות מרכזיות של עובדים .

השאלה הראשונה עוסקת כיצד לחשב את הפיצויים שנצברו בקופה ביחס לשכר והממשק שלה לסעיף 14 . כעת כבר אין ספק ואין שאלות של סעיף 14 כן או לא . 

השאלה השנייה קבלה מענה בתיקון 21 לחוק הגמל, המשייך כמעט באופן אוטומטי את הפיצויים לעובד ומפקיע אותם מידי המעסיק למעט מקרים חריגים בסמכות בית המשפט.

זוהי בשורה טובה לעובדים. לאחר פסק דין עש"א 23659-05-12 מגיע עכשיו תיקון לחוק והיכולת של המעסיק לנפנף לעובד בזכות לקבלת פיצויים נעלמה כמעט לגמרי. לגבי כמ פיצויים מגיע לעובד , נשארו עדיין שאלות פתוחות ומקום לפרשנות בהתאם למקרה הפרטי.

תיקון 21 לחוק קופות הגמל פרשנות 

  1. התיקון משייך את הפיצויים באופן אוטומטי לעובד , אך לא מתייחס לסכום הפיצויים
  2. מעסיק שרוצה לקבל לידיו את צבירת הפיצויים של העובד חייב להגיש תביעה על פי דין תוך 4 חודשים מיום עזיבת העובד .
  3. במידה והמעסיק רוצה לקבל כספי פיצויים של עובדים שעזבו עליו להגיש תביעה עד ל08/12/2018
  4. מתי למעביד מותר למשוך כספי פיצויים של העובד לפי 21 לחוק קופות הגמל ? רק אם התקיימו שני תנאים מצטברים . הראשון  יחסי העבודה הסתיימו ובנוסף אחד מהשניים הבאים
  • מעסיק המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך 4 חודשים מיום סיום העבודה של העובד ,באמצעות אסמכתא המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעביד לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן הודעה
  •  הומצאו לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, כל המסמכים האלה:

(א) הודעה מאת המעביד של עמית-שכיר, בצירוף אסמכתה, שכספי פיצויים שהפקיד לקופת הגמל בעבור עמית-שכיר, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם העסקה;

(ב) הודעה מאת העמית, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי פיצויים או חלקם שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעביד ניתנים להחזרה למעביד;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

(ג) לא הומצא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתקופה למתן הודעה, מסמך הנדרש לקיום תנאי מהתנאים בפסקת משנה (ב)(1) עד (3), לפי העניין, ומשך עמית את כספי הפיצויים לא תהיה למעביד טענה כלפי החברה המנהלת בשל תשלום הכספים לעמית;

 

תמונה unsplash