החזר פיצויים למעסיק

החזר פיצויים למעסיק 

כספי הפיצויים הם נכס פיננסי שיש לנהגו בו בזהירות . את הכספים מפקיד בקופת פיצויים המעסיק מתוקף ההסדר הפנסיוני או מתוקף הסדר פנסיית חובה ולכן כאשר מתפטרים או מפוטרים מהעבודה יש להקפיד על נוהל קבלת הפיצויים לידי העובד בצורה מדויקת . הבעיה מתחילה כאשר המעסיק מבקש את כספי הפיצויים בחזרה מקרן הפנסיה או ביטוח מנהלים . חברות הביטוח שהזדרזו בעבר להחזיר כסף למעסיק קבלו דף הנחיות מאגף שוק ההון ביטוח וחיסכון  , המפקח על הביטוחים בו הוגדר להם מקרי הקיצון בהם מותר להחזיר כספים למעסיק ….אז כמו בערוץ 2 ….שלא יעבדו עליכם החזר פיצויים למעסיק האם לחברת הביטוח מותר להוציא כסף מהפיצויים חזרה למעסיק  ?  דוגמאות בהן חברת הביטוח חויבה להשיב את הכסף שהחזירה למעסיק בחזרה לחשבון העובד 

חברת הביטוח החזירה כסף למעסיק , המפקח על הביטוח החזיר את הפיצויים לעובד 

במקרה הראשון, לפונה הייתה פוליסת ביטוח שלתוכה הפריש המעסיק כספי פיצויים. בחלוף הזמן, לאחר סיום יחסי עבודה, המעסיק פנה לחברת הביטוח בדרישה לקבל חזרה את כספי הפיצויים שהופרשו עבור העובד,בנימוק שהעובד התפטר בתנאים שלא מזכים אותו בכספי הפיצויים. עם קבלת דרישת המעסיק חברת הביטוח שלחה הודעה על כך לפונה. הפונה סירב לאפשר את החזרת כספי הפיצויים למעסיקו לשעבר בטענה שהזכאות על כספי הפיצויים היא שלו.

מאחר ששני הצדדים טענו לזכאות בכספים, הודיעה חברת הביטוח שהיא לא תשחרר את כספי הפיצויים עד לקבלת החלטה שיפוטית לגבי זכאות מי מהצדדים לכספים אלו. בחלוף פרק זמן מסוים, שב המעסיק ודרש מחברת הביטוח לקבל את כספי הפיצויים, והפעם חברת הביטוח נענתה לדרישה ושחררה למעסיק את כספי הפיצויים לטובת המעסיק .

העובד פנה לאגף שוק ההון לקבלת סעד.

אגף שוק ההון קבע כי החברה יצרה מצג לאחר בקשתו הראשונה של המעסיק לקבל את כספי הפיצויים חזרה, כאשר הודיעה לצדדים כי לא תשחרר את הכספים עד לקבלת הכרעה שיפוטית בעניין. מאחר שחברת הביטוח לא הראתה שהיא יידעה את הפונה על הדרישה השנייה של המעסיק לקבל את כספי הפיצויים לאחר המצג שיצרה, לפיו הכספים לא יוחזרו למעסיק עד לאחר קבלת החלטה שיפוטית, נאלצה החברה להשיב את המצב בפוליסה לקדמותו. עם זאת, הובהר לחברת הביטוח שאין בהשבת המצב לקדמותו כדי לתמוך בכך שהפונה זכאי לכספי הפיצויים, כיוון ששאלת הזכאות לכספי פיצויים מוכרעת במישור יחסי עבודה וחורגת מתחום סמכות בירור פניות הציבור באגף שוק ההון

לחברת הביטוח אין זכות להחליט האם העובד זכאי לפיצויים

במקרה השני, לפונה הייתה קופת גמל שלתוכה הופרשו כספי פיצויים. לימים המעסיק פנה לחברה המנהלת של קופת הגמל וביקש לקבל חזרה את כספי הפיצויים שהפריש, בנימוק שהעובד התפטר בנסיבות שלא מזכות אותו בכספי הפיצויים. החברה המנהלת, פעלה בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ושלחה לעמית הודעה שהמעסיק מבקש את כספי הפיצויים חזרה. הפונה התנגד להעברת הכספים למעסיק, אך לא נימק את התנגדותו. לטענת החברה היא לא קיבלה מהפונה תשובה מנומקת להתנגדותו, ולכן היא שחררה את כספי הפיצויים לידי המעסיק לשעבר.

המבוטח העובד גילה על כך שכספי הפיצויים הוחזרו למעסיק ופנה בתלונה לאגף שוק ההון. במסגרת בירור הפנייה, נמצא כי חברה המנהלת של קופת הגמל ידעה על סירובו של העמית לשחרור כספי הפיצויים לידי המעסיק, שכן נערכושיחות טלפוניות איתו. אולם, החברה המנהלת טענה שהיא ביקשה מהפונה באותן שיחות שיעביר את נימוקי סירובו בכתב ולא נענתה. הפונה, מנגד, טען שהוא העביר את תגובתו בכתב בדואר רשום )וצירף ראשית ראייה(. במסגרת בירור הפנייה האגף הבהיר לחברה שעמדתו היא שהחברה ידעה על התנגדות העמית )גם אם לא בכתב( ועל סירובו להעברת הכספים למעסיק. נוכח ידיעה כאמור, החברה נאלצה להשיב את המצב לקדמותו, קרי, השבת כספי הפיצויים לחשבון, כשהם משוערכים לפי מדד ההשקעות