הודעת העובד טופס 161 מדריך לפיצויים פטורים ממס

הודעת העובד טופס 161 מדריך לפיצויים פטורים ממס

זו הכתבה שתסביר לך העובד השכיר כיצד למצות את ההטבות עד לכדי פטור ממס הכנסה. מה במדריך?. הודעת העובד טופס 161 מדריך לפיצויים פטורים ממס.

הכללים החדשים של רשות המיסים הודעת העובד טופס 161 מדריך לפיצויים פטורים ממס

בחודש יוני 2023 נרשם שינוי מהותי ביחסי עובד מעביד. רשות המיסים יזמה מהלך מבורך ובו אוחדו טופסי 161 לכדי טופס אחד ברור ופשוט יותר. האם כללי המס השתנו?. לא. אולם תהליכי קבלת הפטור על רכיב הפיצויים השתנה וכן מספר היבטים ביחסי עובד מעביד.

לראשונה בישראל למעסיק יש חובה, מתוקף תקנות מס הכנסה, להסביר לעובד את זכויותיו וחובותיו אגב עזיבת עבודה. מדובר בכל מקרה בו מתקיים ניתוק יחסי עובד ומעביד ובנוסף – לעובד יש זכויות פנסיוניות. למה החלק השני חשוב להבנה?. כי לא כל עובד צובר זכויות פנסיוניות, חיסכון בפנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל לקצבה, מיד עם תחילת ההעסקה.

איזה מוצרי חיסכון לא נכללים בטופס 161 החדש שנכנס לתוקף בשנת המס 2023? 

לא כל מוצרי החיסכון לטווח ארוך, בינוני וקצר כלולים בטופס. שימו לב שקרן השתלמות אינה קשורה להסדר הפיצויים. אילו מוצרים נוספים לא כלולים?. חיסכון פרטי של העובד בקופת גמל להשקעה. כמו גם חיסכון בפוליסה חיסכון פרטית בחברת הביטוח.

עזבתם את העבודה?. הנה מה שתאם צריכים לדעת ולעשות לאור טופס 161 החדש 

החלק השני של הטופס, יושלם על ידי העובד. הוא מחליף הצורך במילוי טופס 161א "הודעת עובד על פרישה". מה העובד חייב ואמור לבצע עם קבלת הטופס מידי המעסיק וקבלת ההסבר על זכויותיו הפנסיוניות?.

עוד באתר כמה נשים מרוויחות? מה המשכורת שאישה מרוויחה בישראל

העובד ימלא חלק זה לאחר שהוצגו בפניו כל הפרטים שמולאו על ידי המעסיק בחלק א', בדגש על הפרטים
ביחס לתקרה ל"רצף קצבה ברירת מחדל" ואפיון "תשלומים פטורים" כהגדרת המונח בסעיף 9א
לפקודה.

לשתי ההחלטות האלו יש משמעות מבינת פטור על פיצויים ממס הכנסה ובעתיד על גובה הפנסיה נטו שיקבל העובד עם יציאתו לגמלאות בגיל הפרישה.

מה זה רצף קצבה הסבר לעובד השכיר

כל הכספים המופקדים כיום לחיסכון פנסיוני, לרבות פיצויים ותגמולים, נחסכים למטרת קצבה חודשית ולא למשיכה חד פעמית. אולם חלק מהפיצויים ניתן למשוך ללא מס בעת עזיבת עבודה ( פיטורים, התפטרות, פנסיה). כל זאת בכפוף לתקנות קופות הגמל, ותק של העובד והתקרות.

אז מה בעצם קורה בעת עזיבת העבודה והנפקת טופס 161?. 

העובד יכול להחליט שבמעמד עזיבת העבודה הוא לא מושך את הפיצויים אלא מפקיד אותם בקופה לקצבה חודשית. אם בחרתם את האופציה הזו, והתחרטתם בהמשך הדרך, תוכלו למשוך את הכסף ללא מס, אבל רק עד לתקרה הפטורה.

החובות המשותפות של המעסיק והעובד בעת סיום יחסי עובד ומעביד 

המעסיק נדרש להציג בפני העובד את הסכומים המרביים, כמפורט בחלק א.13. הצגת
כאמור נועדה, בין היתר, להקל על העובד בהחלטותיו ביחס לכספי הפיצויים שהועמדו לרשותו מהמעסיק
ממנו פרש.

היה והמעסיק סימן בחלק א12. – סעיף 1 "אינו עולה". כלומר, סך הסכומים שהופקדו בקופות הגמל
לקצבה אינו עולה על התקרה ל"רצף קצבה ברירת מחדל", בסעיף 2 "לא". כלומר, לא עומדים לרשות
העובד מענקים ממשלמים שאינם קופת גמל לקצבה. באפשרות העובד לא למלא חלק זה ויראו כאילו
הגיש בקשה לרצף קצבה ביחס לסכומים כאמור. אולם, בכל מקרה אחר, על העובד למלא את חלק זה ולפרט את בקשותיו ביחס לכל המענקים שהועמדו לרשותו.