האישור הכללי סעיף 14

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Headline_Widget"][/siteorigin_widget]

פיצויים לעובד שהתפטר מרצונו

האישור הכללי סעיף 14

בסוף העמוד לאחר ההסבר על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים הבאנו לנוחיותכם את נוסח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. מעסיקים רבים מעדיפים להחתים את העובד על סעיף זה ובכך לחסוך מעצמם את הצורך לבצע השלמות לפיצויים במקרה של עליות שכר עם השנים במידה והעובד צבר ותק והעלאות שכר. מצד שני המעסיק מחויב להפריש 8.33% מהשכר לקופת הפיצויים בכל חודש של עבודה החל מהיום הראשון עליו נחתם סעיף 14 . 

סעיף 14 חישוב פיצויים לעובד שירות ששווה לכם המון כסף 

פורשים מעבודה  ? מקבלים פיצויים ?  בטוחים שקבלתם הכל ? ? ? לא בטוח בכלל ! כלכלן ויועץ פיננסי יבצעו עבורכם חישוב של גובה הפיצויים לפי הסכם ההעסקה שלכם . עלות השירות לחישוב פיצויים 150 ש"ח בלבד . פיצויים לעובד שהתפטר מרצונו

מה אומר סעיף 14 ?

סעיף 14 מקנה לעובד ולמעביד זכויות וחובות ביחס לפיצויי פיטורים  :

יתרונות לעובד לפי סעיף 14

יתרונות למעביד לפי סעיף 14

זכות לקבל את הפיצויים תמיד

במקרה של פיטורים או התפטרות לא חייב להשלים את גובה הסכום שחסר בקופה

למעט במקרים חמורים של עבירה כלי המעסיק

שלם לפי החוק ושכח מחוב עתידי

זכות לקבל פיצויים גם במקרה של התפטרות

 

 

מתי אפשר להחתים עובד על סעיף 14  לחוק פיצויי פיטורים

  1. בתחילת תקופת העבודה
  2. לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תחילת ההעסקה
  3. לעגן את ההסכם בכתב בין העובד למעביד
  4. רטרואקטיבית – ניתן רק אם העובד פוטר , בוצעה התחשבנות על רכיב הפיצויים ושוב מועסק מדש

שימו לב – מעביד פטור מהשלמת פיצויים רק אם המעסיק   הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים- 8.33% מדי חודש .  אז  ….שלא יעבדו עליכם  , כמו שאומרים בערוץ 2

 

דוגמאות לתשלום פיצויים עם סעיף 14 וללא סעיף 14 

ויקטור מולייר עבד בתיאטרון במשך 5 שנים .

בארבע שנים ראשונות הרוויח 5,000 ₪ בשנה האחרונה קבלת העלאת שכר ובעת פיטורים השתכר 10,000 להלן דוגמא לחישוב פיצויים עם סעיף 14 ובלעדיו . בקופת הפיצויים הצטברו 20,000 ₪ כולל רווחים

קיים סעיף 14

ויקטור יקבל 20,000 ₪ והמעביד לא יצטרך להפריש כספים נוספים

אין סעיף 14

ויקטור יקבל מקופת הפיצויים 20,000 והמעביד ישלים 5,000 נוספים 

 

[si-contact-form form='1']

נספח ב'

 

אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח

במקום פיצויי פיטורים

לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 (להלן – החוק), אני מאשר כי תשלומים ששילם מעביד החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964 (להלן – קרן פנסיה), או לביטוח מנהלים הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתכנית קיצבה ולתכנית שאינה קיצבה בקופת ביטוח כאמור (להלן – קופת ביטוח), לרבות תשלומים ששילם תוך שילוב של תשלומים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח בין אם יש בקופת הביטוח תכנית לקיצבה ובין אם לאו (להלן – תשלומי המעביד), יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששולמו (להלן – השכר המופטר), ובלבד שנתקיימו כל אלה:-

 

(1)        תשלומי המעביד –

 

(א)     לקרן פנסיה אינם פחותים מ- 1/3% 14 מן השכר המופטר או 12% מן השכר המופטר אם משלם המעביד בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של 1/3% 2 מן השכר המופטר. לא שילם המעביד בנוסף ל- 12% גם 1/3% 2 כאמור, יבואו תשלומיו במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד;

 

(ב)      לקופת ביטוח אינם פחותים מאחד מאלה:

 

            (1)   1/3% 13 מן השכר המופטר, אם משלם המעביד בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להבטחת  הכנסה חודשית במקרה אובדן כושר עבודה, בתכנית שאישר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בשיעור הדרוש להבטחת 75% מן השכר המופטר לפחות או בשיעור של % 1/2 2 מן השכר המופטר, לפי הנמוך מביניהם (להלן – תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה);

 

            (2)   11% מן השכר המופטר, אם שילם המעביד בנוסף גם תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה, ובמקרה זה יבואו תשלומי המעביד במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; שילם המעביד נוסף על אלה גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של 1/3% 2 מן השכר המופטר, יבואו תשלומי המעביד במקום 100% פיצויי הפיטורים של העובד.

 

(2)   לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נערך הסכם בכתב בין המעביד לבין העובד ובו –

 

(א)    הסכמת העובד להסדר לפי אישור זה בנוסח המפרט את תשלומי המעביד ואת קרן הפנסיה וקופת הביטוח, לפי העניין; בהסכם האמור ייכלל גם נוסחו של אישור זה;

 

(ב)  ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה שנשללה או שהעובד משך כספים מקרן הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה; לעניין זה, "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל שישים או יותר.

 

(3)        אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר.

 

 

 

שם  ומשפחה _________________                                             חתימה_______________________