האוצר פרסם היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל

 

היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל

1.       ביום 11.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד 2014 (להלן – התקנות). התקנות הותקנו מכח סעיף 22(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – החוק) הקובע, בין היתר, כי השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים בקופת גמל, פרטים שעל מעסיק למסור לחברה מנהלת בעת הפקדה, מועדים להפקדת תשלומים וריבית שתגבה חברה מנהלת ממעסיק בשל איחור בהפקדה.

2.       בנוסח התקנות נקבעו הוראות כאמור, ובכלל זה חובת דיווח ממוכן על הפקדות לקופת גמל בהתאם למבנה אחיד שתקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון והחלת חובה על חברות מנהלות למתן היזון חוזר ממוכן למעסיק בשל דיווח על הפקדות לקופת גמל.

3.       בספטמבר 2014 עודכן חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני. לחוזר נוסף נספח ה', שעניינו "ממשק מעסיקים", המגדיר מבנה אחיד להעברת נתונים כנדרש בתקנות.

הוראות התקנות והחוזר ייכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2016[1].

4.       במהלך חודש אוקטובר 2015 צפויות להתקיים בדיקות אינטגרציה מול המסלקה הפנסיונית, בהן תדרשו לעמוד. כללי המערכת לעניין האינטגרציה, יפורסמו בחודשים הקרובים באתר המסלקה.

5.       נוכח האמור נבקש לקבל לידינו את המידע הבא:

                                 א.   עד ה- 1 במרץ 2015:

1)       מכתב החתום על ידי מנכ"ל ומנמ"ר החברה הכולל סטטוס מעודכן וכן תיאור הפעולות שנעשו בנושא יישום הוראות התקנות וממשק מעסיקים החל מיום פרסום החוזר ועד היום, ותיאור מתווה היערכות החברה להשלמת התהליך ולמוכנות לשלב האינטגרציה.

נבקש כי במכתבכם זה, תינתן התייחסות לפעולות שמתכננת החברה לבצע מול המעסיקים ו/או מי מטעמם, במטרה לקדם את היערכותם לשימוש ודיווח בהתאם להוראות התקנות.

2)       תוכנית עבודה הכוללת הגדרת לוחות זמנים, תוך ציון והגדרת תאריכי יעד ואבני דרך לצורך השלמת ההליכים הנדרשים ליישום התקנות והחוזר.

3)       פרוטוקול ישיבת דירקטוריון בה התקיים דיון בנושא היערכות החברה ליישום התקנות והחוזר ואושרה תוכנית העבודה כאמור.

                            ב.         עד ה- 30 ביוני 2015:

1)       סטטוס מעודכן ליישום ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בתוכנית העבודה, חתום על ידי מנכ"ל ומנמ"ר החברה.

2)       פרוטוקול ישיבת דירקטוריון לעדכון סטטוס עמידת החברה בתוכנית העבודה שאושרה.

                             ג.          עד ה- 30 בספטמבר 2015:

הצהרה חתומה בידי מנכ"ל ומנמ"ר החברה בדבר מוכנות החברה לשלב האינטגרציה מול המסלקה.

 

 

את המפורט לעיל יש להעביר לכתובת הדואר האלקטרוני: pikuachtech@mof.gov.il. כמו כן, פניות ושאלות יש להפנות בכתב לכתובת זו.

אשת הקשר באגף לנושא זה היא רו"ח מיכל קפלן, טל: 02-6211                                                                                                           בכבוד רב ,

 

                                                                                                                   אלי טובול
                                                               מנהל מחלקת ביקורת הפצה 

בנק ישראל | כרטיס אדי מציל חיים  

ביטוח מנהלים  2013 

איך לבחור קרן פנסיה | תכנון הוצאות המשפחה 

מה שווה פוליסה הביטוח שלך